Sign In

Lộ trình triển khai chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến năm 2030

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Việc xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi về nhận thức, phương thức làm việc.

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi quy trình, hệ thống quản lý từ thế giới thực sang thế giới số, bằng cách áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật,... Từ đó, thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Tại Việt Nam, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nội dung triển khai các quyết định này, xác định rõ chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Bắt nhịp cùng xu hướng chuyển đổi số, ngành TCĐLCL đã có những bước thay đổi và chuyển mình mạnh mẽ. Cụ thể, trong năm 2022, TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đã chỉ đạo tổ chức 03 phiên họp chính thức Ban Chỉ đạo, 21 phiên họp với Tổ công tác và các đơn vị liên quan; giao Tổ công tác chuyển đổi số làm việc với 16 tỉnh, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp liên quan đến ngành TCĐLCL để nghiên cứu triển khai hoạt động Chuyển đổi số trong toàn ngành TCĐLCL, cụ thể:

Tham mưu xây dựng các văn bản, Công văn số 84/BKHCN-CNC ngày 17/01/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành TCĐLCL; Công văn số 1010/BKHCN-CNC ngày 10/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Bổ sung ý kiến đối với dự thảo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số; Công văn số 1067/BKHCN-TĐC ngày 13/5/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiệm vụ Chuyển đổi số gửi Văn phòng Chính phủ.

Ban hành các văn bản, Quyết định số 533/QĐ-BCĐCĐS ngày 28/3/2022 của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Tổng cục phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tại Tổng cục TCĐLCL năm 2022; Công văn số 1036/TĐC-VP ngày 26/4/2022 của Tổng cục về triển khai hoạt động Chuyển đổi số đổi số ngành TCĐLCL gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; Công văn số 1196/TĐC -VP ngày 10/5/2022 của Tổng cục đề xuất “Chiến lược Chuyển đổi số ngành TCĐLCL” gửi Khoa học và Công nghệ; Công văn số 1409/TĐC -VP ngày 31/5/2022 của Tổng cục về việc Xây dựng nền tảng chuyển đổi số tác nghiệp Đo lường và Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy; Công văn số 2459/TĐC -VP ngày 05/9/2022 của Tổng cục đề xuất xây dựng “Đề án Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” gửi Bộ Khoa học và Công nghệ;

Quyết định số 1751/QĐ-TĐC ngày 21/10/2022 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng và an ninh mạng tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định 1761/QĐ-TĐC ngày 24/10/2022 Phân công cán bộ thực hiện công tác an ninh mạng tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Quyết định 1755/QĐ-TĐC ngày 21/10/2022 Ban hành phương án bảo đảm, ứng phó, khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng của Tổng cục TCĐLCL.

Tổ chức thực hiện, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ động đề xuất, các giải pháp, biện pháp để thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chuyển đổi số tại Tổng cục theo đúng tinh thần chỉ đạo về hoạt động chuyển đổi số của Lãnh đạo Bộ KH&CN và Chính phủ...

Bước sang năm 2023, hoạt động chuyển đổi số ngành TCĐLCL tiếp tục được đẩy mạnh. TS. Hà Minh Hiệp khẳng định, để đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Việc xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong ngành TCĐLCL là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay đổi nhận thức, phương thức làm việc. 

Theo đó, Đề án chuyển đổi số sẽ được thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2025 và giai đoạn 2025-2030. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, sẽ tập trung vào xây dựng các nền tảng số và dữ liệu số có phạm vi quy mô quốc gia nhất là cải thiện môi trường làm việc, phương thức làm việc và khắc phục dữ liệu không được kết nối, không được chia sẻ; Giai đoạn 2025-2030, tập trung phát nghiên cứu phát triển ứng dụng di động (Mobility), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), mạng xã hội,...

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tag: